معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
پیام های پیشگیری از اعتیاد به مواد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان ها از یک سو مانع رشد و توسعه پایدار جوامع و از سوی دیگر یکی از بحران های جدی علیه سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. در سالروز جهانی مبارزه با موادمخدر، در ادامه باورهای غلط در مورد اعتیاد ذکر گردیده است.
برای دیدن باورهای غلط ۱ اینجا کلیک کنید
برای دیدن باورهای غلط ۲ اینجا کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.3455.60196.fa
برگشت به اصل مطلب