روابط عمومی دانشگاه- کارکنان
معرفی و شرح وظایف کارکنان روابط عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فاطمه عیسی زاده

کارشناس امور خبری، شبکه های اجتماعی و خبرنامه الکترونیک

  ۴۲۱۱

feisazadehiust.ac.ir

  فرشید اسماعیلیان

  مسئول امور مجتمع فرهنگی امام خمینی(ه)

  ۲۱۶۱-۲۱۶۲-۷۷۴۰۱۱۹۷

-

امیرحسین امامی بقا

امور تبلیغات و تشریفات

۲۲۶۱

Amir_emamiiust.ac.ir

 

  طاهره حریری

  کارشناس خبره  ، سایت اخبار و اطلاعات دانشگاه  و تولید محتوا 

۴۲۱۰

۷۷۴۹۱۲۳۲

haririiust.ac.ir

مهین عباسلو
کارشناس مسئول  و عالی رتبه روابط عمومی
و مدیر سایت اخبار و اطلاعات دانشگاه

۷۷۲۴۰۳۹۵  ۲۲۹۲

abbasloumiust.ac.ir

  سمیه گندمی
کارشناس امورخبری

۲۲۲۳

۷۷۲۴۰۳۹۵

gandomisiust.ac.ir 

داریوس لطیفی
مسئول امور عکاسی و فیلمبرداری
 

-۲۹۱۱
۷۷۲۴۰۱۲۳۲

Darush_latifiiust.ac.ir

جانعلی محمد علیزاده

کارشناس امور تبلیغات 

۷۷۲۴۰۳۹۵-۲۵۲۸

alizadehiust.ac.ir
فاطمه السادات میر شریف کارشناس ارشد امور خبری 

۲۲۲۳-۷۷۲۴۰۳۹۵

mirshariffiust.ac.ir

فاطمه نراقیان کارشناس و مسئول امور دفتری روابط عمومی

۲۲۱۰-۲۲۱۳-۷۷۲۴۰۳۹۵-
۷۷۲۴۰۴۴۶

naraghianfiust.ac.ir 

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14455.39429.fa.html
برگشت به اصل مطلب